img1

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wadium

Zebraliśmy dla Was odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które dotyczą tematu wadium w przetargach publicznych i prywatnych. Zapraszamy do lektury.

#1 Czy wadium jest zawsze wymagane?

Nie zawsze. Decyzja o wymaganiu wadium w postępowaniu publicznych i prywatnym należy do zamawiającego. Nie jest ono obligatoryjne dla wszystkich ogłaszanych przetargów. O tym kiedy zostanie zastosowane jako wymóg decyduje zamawiający.

#2 W jakiej formie występuje wadium?

Wadium występuje w kilku formach. Pomimo, że głównie kojarzy się z pieniądzem, czyli wadium wnoszonym przez oferenta przystępującego do przetargu w formie gotówki lub przelewu, występuje także w formach alternatywnych takich jak np.: gwarancja wadialna ubezpieczeniowa i gwarancja wadialna bankowa.

#3 Ile wynosi wadium?

Kwota wadium wymaganego w przetargu ustalana jest indywidualnie dla danego postępowania i mieści się w przedziale 0,5%-3% w przypadku wadium wymaganego w postępowania prowadzonych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W przetargach ogłaszanych przez sektor prywatny ustalana jest indywidualnie dla postępowania i nie jest ograniczona progami procentowymi.

#4 Czy wniesienie wadium jest obowiązkowe?

Tak. Jeśli zamawiający wymaga wadium w ogłoszonym przetargu to oznacza, że wraz z ofertą należy wnieść wadium w jednej z dostępnych form, przypomnijmy, np.: przelewem, w formie gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej, gwarancji wadialnej bankowej. Co ważne! Niewniesienie wadium oznacza odrzucenie oferty. Równie ważny jest termin skutecznego wniesienia wadium, który jest istotny przy formie pieniężnej. Wadium musi zostać wpłacone (gotówką/przelewem) na konto zamawiającego w terminie, tj. do dnia i godziny składania ofert. Gdy wadium wpłynie po terminie złożona oferta jest odrzucana. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji wadialnej terminy te również mają znaczenie z tą różnicą, że gwarancja wadialna ma postać dokumentu, który załączany jest do oferty i trafia do zamawiającego w tym samym czasie co oferta.

#5 Co dzieje się z wadium po zakończeniu przetargu?

To zależy od tego czy oferent przetarg wygrał i chce podpisać umowę z zamawiającym, wygrał i nie chce podpisać umowy czy też przegrał przetarg. Zacznijmy od tego co się dzieje, gdy oferent wygrał i chce podpisać umowę. W takim przypadku wadium jest zwracane zamawiającemu niezależnie od formy w jakiej zostało wniesione, o ile warunkiem wpisanym w umowie nie jest ustanowienie zabezpieczenia właściwego wykonania umowy. Wtedy część wadium wyrażonego w pieniądzu może stanowić takie zabezpieczenie. Jeśli zaś oferent wygrał przetarg i nie chce podpisać umowy z zamawiającym wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której wadium zostaje zatrzymane przez zamawiającego, ponieważ z winy oferenta nie dochodzi do podpisania umowy. W takiej sytuacji, jeśli wadium zostało wniesione w formie pieniężnej środki te zostają u zamawiającego i nie są zwracane oferentowi. Jeśli zaś wadium zostało wniesione w formie gwarancji wystawca gwarancji (firma ubezpieczeniowa/bank) najpewniej zastosuje tzw. regres, czyli wypłaci zamawiającemu sumę wadium, a od oferenta zażąda zwrotu. W ostatnim wskazanym przypadku, gdy oferent przegra przetarg, wadium zwracane jest oferentowi niezależnie od formy w jakiej zostało wniesione.

#6 Czy wadium jest zwrotne?

Tak. Wadium jest zwracane w sytuacji, gdy oferent, który wziął udział w przetargu, wygrał postępowanie i podpisał umowę z zamawiającym otrzyma zwrot wadium oraz w sytuacji, gdy przetargu nie wygrał.

#7 Czy wadium przepada?

Nie zawsze. Wadium jest zwracane w sytuacji, gdy oferent, który wziął udział w przetargu, wygrał postępowanie i podpisał umowę z zamawiającym otrzyma zwrot wadium oraz w sytuacji, gdy przetargu nie wygrał. Wadium przepada w sytuacji, gdy oferent, który wziął udział w przetargu, wygrał postępowanie i uchyla się od podpisania umowy, tj. w szczególności nie podpisał lub odmawia podpisania protokołu przetargu lub aukcji, nie stawił się w wyznaczonym miejscu i terminie i nie zawarł umowy, odmówił podpisania umowy.

Masz dodatkowe pytania?

Nie wyczerpaliśmy tematu? Z chęcią odpowiemy na kolejne pytania. Napisz do nas: info@gwarancje24.pl

Czytaj także

Tagi: wadium, pytania, odpowiedzi