img1

Na czym polega regres stosowany w gwarancjach wadialnych ubezpieczeniowych?

Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa to forma poręczenia, w ramach której firma ubezpieczeniowa (gwarant) na podstawie umowy zawartej z oferentem (zobowiązanym) staje się gwarantem zapłaty wadium na rzecz beneficjenta (zamawiającego) w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa. Dzięki gwarancji oferent nie musi angażować środków własnych w wadium. To doskonała i prosta alternatywa dla wadium wyrażonego w pieniądzu, która w przypadku zwrotu wadium niesie za sobą określone zobowiązania. Jakie? Zapraszamy do lektury.

Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa

Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa to forma poręczenia wystawianego przez firmy ubezpieczeniowe. To alternatywa pieniądza, która wykorzystywana jest powszechnie w przetargach publicznych i postępowaniach w sektorze prywatnym. Z tej formy wadium korzystać mogą przedsiębiorcy, małe, średnie i duże firmy, przede wszystkim te, które dbają o płynności finansową, biorą udział w przetargach i nie chcą blokować własnych środków na czas postępowania, a także chcą nie ujawniać informacji o wniesieniu wadium. Więcej o wadiach przeczytaj w artykule pt. „Co to jest wadium”.

Regres

Regres to roszczenie zwrotne przysługujące firmie ubezpieczeniowej (gwarantowi) na podstawie podpisanej z oferentem umowy o udzielenie gwarancji wadialnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Regres to zobowiązanie firmy, która uzyskała gwarancję wadialną, do zwrotu kwoty określonej umową gwarancji w sytuacji, gdy gwarant dokonał zapłaty wadium na rzecz zamawiającego. Do zapłaty wadium na wniosek zamawiającego dochodzi w sytuacji, w której oferent pomimo wygranego przetargu uchyla się od podpisania umowy z zamawiającym. W takiej sytuacji wadium wniesione w postępowaniu zgodnie z przepisami prawa przepada na rzecz zamawiającego. Dotyczy to także wadium w formie gwarancji wadialnej, które w praktyce oznacza wystąpienie zamawiającego z wnioskiem o zapłatę kwoty wadium przez gwaranta. Regres ma na celu uzyskanie należnych firmie ubezpieczeniowej środków.

Kiedy stosowany jest regres

Regres, czyli najprościej rzecz ujmując konieczności zwrotu wypłaconego przez gwaranta (np. firma ubezpieczeniowa lub bank) wadium stosowana przez gwaranta w sytuacji, w której po zakończeniu przetargu i wyłonieniu zwycięzcy, oferent uchyla się od zawarcia umowy. W takiej sytuacji gwarant na wniosek i rzecz zamawiającego zobowiązany jest do wypłaty kwoty wadium. Po dokonaniu zapłaty kwoty wynikającej z gwarancji gwarant stosuje regres, czyli żąda zwrotu kwoty wynikającej z umowy gwarancji od oferenta.

Warto przeczytać

Definicja wadium, art. 704 Kodeksu cywilnego

§1. W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium).

§2. Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.

Czytaj także

Tagi: regres, regres ubezpieczeniowy, regres gwarancyjny, gwarancja wadialna, gwarancja ubezpieczeniowa