img1

Co to jest wadium?

Wadium to określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Z wadium mamy do czynienia przede wszystkim w przetargach publicznych. Nie zawsze jest ono obligatoryjne. Wysokość wadium, tam, gdzie jest ono wymagane, określana jest indywidualnie i wynosi maksymalnie 3% szacowanej wartości zamówienia. Wadium wnoszone jest w chwili złożenia oferty. Niezłożenie lub złożenie wadium po terminie wiąże się z odrzucenia oferty. Złożenie wadium w formie nieokreślonej w warunkach przetargu jest nieskuteczne i wiąże się również z odrzuceniem oferty. Jakie prawa przysługują stronom postępowania i z jakich form wadium najczęściej korzystają oferenci? Zapraszamy do lektury.


Definicje wadium


Definicja z Kodeksu Cywilnego

Definicja wadium została określona w Kodeksie Cywilnym, a wraz z nią zasady postępowania z wadium, które zabezpieczają interesy zamawiającego i oferenta. Dla zamawiającego wadium jest formą narzędzia, które pozwala dyscyplinować oferentów. Skutecznie i terminowo wniesione wadium stanowi przepustkę do udziału w postępowaniu przetargowym. Niewniesione w terminie uniemożliwia udział w przetargu. Po zakończeniu postępowania wadium zwracane jest oferentom, których oferta nie wygrała przetargu. W sytuacji, w której po zakończeniu przetargu i wyłonieniu zwycięzcy, któraś ze stron uchyla się od zawarcia umowy możliwe jest wyciągnięcie konsekwencji według następujących zasad:

Każda ze stron może żądać także naprawienia szkody powstałej w wyniku uchylenia się od zawarcia umowy.


Definicja wadium, art. 704 Kodeksu cywilnego

§1. W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium).

§2. Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.

Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Planujesz udział w przetargu i potrzebujesz wadium?

Wybierz gwarancję wadialną od gwarancje24.pl i nie blokuj firmowych środków w wadium. Zamów online z dostawą do firmy.   Zamów teraz


Formy wadium

W przepisach określono zamknięty katalog form wadium, które są akceptowane w przetargach publicznych (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych art. 45 ust. 6 PZP). Wniesienie wadium w formie innej niż określona w ustawie jest nieskuteczne i powoduje odrzucenie oferty. Wybór formy wadium zależy od oferenta. Przepisy pozwalają na złożenie wadium w dwóch i więcej formach. Ważne by łączna kwota złożonych w postępowaniu form wadium była nie niższa niż ta wymagana przez zamawiającego.


Trzy najczęściej stosowane formy wadium

Trzy najczęściej stosowane formy wadium to pieniądz, gwarancje bankowe lub gwarancje ubezpieczeniowe. Wadium w formie pieniądza to w praktyce wpłata środków na rachunek bankowy zamawiającego wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Co ważne wpłata ta musi znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego do godziny granicznej, do której przyjmowane są oferty. Brak kwoty na rachunku zamawiającego we wskazanym terminie oznacza nieskutecznie wniesione wadium, a zatem unieważnienie oferty w postępowaniu. Wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi mieć formę pisemną i musi zostać złożone w oryginale. Treść dokumentu nie jest uregulowana ustawowo, co oznacza, że jest opracowana przez gwaranta. Co ważne gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe powinny określać precyzyjnie beneficjenta oraz cel ustanowionego zabezpieczenia, czyli w przypadkach zamówień publicznych wadium, musi zostać przypisane do konkretnego postępowania (w gwarancji powinna być podana nazwa tego postępowania, numer, data). Ponadto w gwarancjach należy wskazać przypadki, w których nastąpi zapłata gwarantowanej kwoty opisowo, albo też przypadku, w których wadium zostanie zatrzymane (art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP). Gwarancje wystawione przez banki lub ubezpieczycieli powinny także zawierać klauzule o nie odwoływalności gwarancji, jej bezwarunkowości oraz zapis o dokonaniu zapłaty na pierwsze żądanie. Standardowe procedury wydania gwarancji stosowane przez banki i firmy ubezpieczeniowe mogą być czasochłonne i wymagać przedstawienia licznych dokumentów uwiarygadniających sytuację oferenta. Zupełnie inaczej jest w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych wydawanych za pośrednictwem platformy gwarancje24.pl. To innowacyjne narzędzie, w którym zautomatyzowano procedury weryfikacji, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie gwarancji wadialnej w zaledwie kilka chwil. Wnioskowanie, weryfikacja, zakup, wystawienie gwarancji wadialnej trwa kilka minut i odbywa się przez Internet za pośrednictwem strony gwarancje24.pl. W postępowaniach przetargowych liczy się czas, dzięki gwarancje24.pl gwarancję ubezpieczeniową, honorowaną we wszystkich przetargach publicznych, otrzymujemy nawet w jeden dzień bez wychodzenia w firmy lub domu (kliknij, by przejść do strony gdzie wypełnisz wniosek).


Rzadko stosowane form gwarancji

Do rzadko stosowanych w przetargach publicznych form wadium należą poręczenia bankowe lub te wystawiane przez SKOK oraz poręczenia udzielane przez podmioty takie jak Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj także

Tagi: co to jest wadium, wadium, gwarancja wadialna, gwarancje wadialne