img1

Gwarancja ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie wygranego przetargu

Gwarancja ubezpieczeniowa obok ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej to drugie zwiększające płynność finansową firmy rozwiązanie. W większości zawieranych kontraktów zobowiązany (wykonawca kontraktu) musi je zabezpieczyć na czas ich wykonania. Jak zabezpieczyć kontrakt gwarancją ubezpieczeniową? Zapraszamy do lektury.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca, który wygra przetarg, zgodnie z prawem (ustawa prawo zamówień publicznych), może być zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (NWU). Ustanowione zabezpieczenie chroni interesy zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę oraz w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie ważności gwarancji po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy waha się najczęściej w przedziale od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (tj. ceny brutto uwzględniającej podatek). Wysokość zabezpieczenia w każdym przypadku określa zamawiający, który zamieszcza je w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może obejmować:

okres trwania kontraktu (gwarancja należytego wykonania kontraktu) – zabezpieczenie dotyczy etapu realizacji prac, odbiorów i rozliczeń. Czas trwania tego zabezpieczenia pokrywa się z czasem trwania umowy. Zabezpieczenie jest zwracane w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.

okres rękojmi i gwarancji (gwarancja usunięcia wad i usterek) – to forma zabezpieczenia, która dotyczy zobowiązania gwaranta do spełnienia roszczeń, czyli zapłacenia określonej kwoty, jeżeli po wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy okaże się, że wykonane w ramach umowy prace mają wady fizyczne lub wady prawne, i nie zostały one na żądanie zamawiającego usunięte przez wykonawcę.

okres trwania kontraktu oraz okres gwarancji i rękojmi (gwarancja łączona) – zabezpieczenie dotyczy etapu realizacji prac, odbiorów i rozliczeń oraz okresu rękojmi na wykonane prace. Po wykonaniu prac wskazanych w umowie najczęściej 70% zabezpieczenia jest zwalniane, a pozostałe 30% zatrzymywane na okres rękojmi.

Formy zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu

Możliwe do zastosowania formy zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu zostały określone w przepisach polskiego prawa. Zgodnie z nimi wykonawca ustanowi na rzecz zamawiającego na czas realizacji umowy i okresu rękojmi za wady, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub w kilku następujących formach w:

Gwarancja ubezpieczeniowa do kontraktu

Gwarancja ubezpieczeniowa to jedna z możliwości zabezpieczenia kontraktu. Forma ta umożliwia wykonawcy wniesienie zabezpieczenia bez „zamrażania gotówki” na cały okres trwania kontraktu (dotyczy głównie firm usługowych) oraz na okres rękojmi (dotyczy głównie firm budowlanych). Stanowi ona nieodłączny element funkcjonowania przedsiębiorstw, które chcą zachować płynność finansową firmy na najwyższym poziomie.

Gwarancja w praktyce

W praktyce uzyskanie gwarancji NWK, UWiU oraz gwarancji łączonych wiąże się z koniecznością weryfikacji firmy wykonawcy przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Gwarancje udzielane są podmiotom, które przejdą pozytywnie proces weryfikacji. Proces ten przebiega w oparciu o analizę dokumentów finansowych firmy. Nie jest on zautomatyzowany tak jak proces zakupu gwarancji wadialnych na platformie gwarancje24.pl.

Uzyskanie gwarancji NWK, UWiU i gwarancji łączonej

1. Weryfikacja firmy i podpisanie umowy Uzyskanie gwarancji poprzedzone jest weryfikacją firmy wykonawcy. W pierwszej kolejności wykonawca zainteresowany uzyskaniem gwarancji zobowiązany jest zgromadzić dokumenty finansowe firmy wskazane przez gwaranta (towarzystwo ubezpieczeń), na podstawie których towarzystwo ubezpieczeniowe przeprowadza ocenę firmy. W przypadku pozytywnej weryfikacji, gwarant przedstawia ofertę wraz z wzorem umowy. W kolejnym kroku następuje podpisanie umowy, która jest podstawą do wystawienia pojedynczych gwarancji.

2. Uzyskanie gwarancji do kontraktu
Po podpisaniu umowy wykonawca występuję o gwarancję. W pierwszej kolejności ustalane są zapisy gwarancji (jej treść), czyli wszystkie te elementy, które są istotne z punktu widzenia zabezpieczenia kontraktu. Po zaakceptowaniu treści gwarancji zobowiązany opłaca składkę i wydawana jest przedmiotowa gwarancja. Potrzebujesz gwarancji należytego wykonania kontraktu, gwarancji usunięcia wad i usterek lub gwarancji łączonej?

Zadzwoń +48 22 39 84 797 lub napisz do nas info@gwarancje24.pl

Czytaj także

Tagi: zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu, gwarancja, rękojmia, zabezpieczenie kontraktu, zabezpieczenie umowy, wygrany przetarg, NWU, gwarancja kontrakt