REGULAMINRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Gwarancje24 Sp. z o.o. w ramach Serwisu Gwarancje24.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Spółka Gwarancje24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-657, ul. Wielicka 36 lok. U4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000765563, posiadająca numery NIP: 5213853539 oraz REGON: 382111462 [dalej: „Usługodawca”] ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną [dalej: „Regulamin”] i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Serwis Gwarancje24.pl stanowi internetową platformę informacyjno - sprzedażową stworzoną przez multiagencję ubezpieczeniową Gwarancje24 Sp. z o.o., w ramach której drogą elektroniczną świadczone są usługi dystrybucji ubezpieczeń w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Gwarancje24 Sp. z o.o. w ramach Serwisu Gwarancje24.pl. odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, który określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej https://www.gwarancje24.pl/regulamin w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie, w tym wydrukowanie, przed zawarciem umowy, a także na każde żądanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
5. Każdy Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
6. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 t.j. z dnia 2019.), Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 t.j. z dnia 2018.11.27)

§ 2 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oraz dokumencie określającym Politykę prywatności, będącym integralna częścią Regulaminu, mają poniżej podane znaczenie:
Usługodawca – Gwarancje24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-657, ul. Wielicka 36 lok. U4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000765563, posiadająca numery NIP: 5213853539 oraz REGON: 382111462, zwana w dalszej części umowy Gwarancje24 Sp. z o.o., agent ubezpieczeniowy, numer RAU 11234161/A, wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie,
Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie.
Serwis– wykorzystywana przez Gwarancje24 Sp. z o. o. platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych pod adresem https://www.gwarancje24.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Gwarancje24 Sp. z o. o. lub jej partnerów.
Dystrybucja ubezpieczeń – czynności agencyjne wykonywane przez Usługodawcę w imieniu Zakładu Ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia Umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe przez Użytkownika z wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń i na udzieleniu gwarancji ubezpieczeniowych, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
Usługi elektroniczne – usługi świadczone Użytkownikowi przez Usługodawcę bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.), określone w § 3 Regulaminu.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług elektronicznych.
Oferta – indywidualna oferta Zakładu ubezpieczeń skierowana do Użytkownika, stworzona w oparciu o dane podane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu i przeprowadzonej na tej podstawie Kalkulacji.
Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa Gwarancje24 Sp. z o.o. wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeniowych, na rzecz których Gwarancje24 Sp. z o.o. wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie.
Zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej – Użytkownik, który z wykorzystaniem Serwisu zawiera Umowę generalną o gwarancje ubezpieczeniowe i na którego zlecenie udzielana jest gwarancja ubezpieczeniowa na rzecz Beneficjenta gwarancji.
Przetarg – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Umowa generalna – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Zakładem ubezpieczeń, regulująca zasady udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.
Gwarancja ubezpieczeniowa – umowa zawierana pomiędzy Zakładem ubezpieczeń a Beneficjentem gwarancji, na podstawie której Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty określonego świadczenia pieniężnego w przypadku, gdy Użytkownik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających ze stosunku podstawowego (łączącego Użytkownika z Beneficjentem gwarancji).
OWU Gwarancji – ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych, na których podstawie jest zawierana Umowa generalna o gwarancje ubezpieczeniowe i wystawiane są gwarancje ubezpieczeniowe; OWU są udostępniane nieodpłatnie w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie oraz wydrukowanie.
Polityka prywatności – Polityka prywatności została opisana w § 7 niniejszego Regulaminu.
Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu Gwarancje24.pl (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Gwarancje24.pl).

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone przez Gwarancje24 Sp. z o.o. polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów serwisu Gwarancje24.pl, w tym na umożliwieniu uzyskania wadialnej gwarancji ubezpieczeniowej drogą elektroniczną dla przetargów organizowanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
2. Usługi świadczone za pośrednictwem strony www: a. udostępnianie informacji związanych z zakresem oferowanych produktów ubezpieczeniowych, b. udostępnienie aplikacji „Kup Gwarancję” umożliwiającej zapoznanie się przez Użytkownika z indywidualną ofertą wadialnej gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzoną na podstawie informacji podanych przez Użytkownika, złożenie elektronicznego wniosku o udzielenie wadialnej gwarancji ubezpieczeniowej w oparciu o sporządzoną ofertę oraz zakup takiej gwarancji, c. udostępnienie aplikacji „Zlecenie wypełnienia wniosku” umożliwiającej zlecenie Usługodawcy przygotowania wniosku o udzielenie wadialnej gwarancji ubezpieczeniowej na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika, d. udostępnienie aplikacji „Zadzwonimy do Ciebie” umożliwiającej zamówienie rozmowy telefonicznej z Usługodawcą.
3. Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej to dostawa na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oryginału wadialnej gwarancji ubezpieczeniowej w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – usługa świadczona w przypadku wyboru takiej formy dostawy dokumentu przy wypełnianiu wniosku o udzielenie wadialnej gwarancji ubezpieczeniowej.
4. Wszelkie zasady związane z uzyskaniem wadialnej gwarancji ubezpieczeniowej określone są w treści Umowy generalnej oraz OWU Gwarancji dostępnych w Serwisie w wersji elektronicznej z możliwością ich pobrania i odtworzenia w wersji elektronicznej.

§ 4 Warunki świadczenia Usług

1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz posiadanie konta poczty email. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
2. W celu bezpiecznego i sprawnego komunikowania się z Serwisem oraz korzystania z Usług zalecane jest stosowanie sprzętu i oprogramowania spełniającego następujące wymagania techniczne – poprawnie skonfigurowane przeglądarki internetowe: Firefox minimum 20.0, Internet Explorer minimum 10.0 lub Chrome minimum 30.0. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę Javascript i cookies. Minimalna rozdzielczość monitora powinna wynosić 1024x768.
3. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich.
4. Usługodawca dołoży starań, aby Serwis dostępny był całą dobę, 7 dni w tygodniu. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis dostępny będzie całą dobę i nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy Serwis nie będą dostępne całą dobę., W działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
5. Usługodawca będzie wykonywał czynności administracyjne takie jak: a. Wystawianie gwarancji b. Przygotowanie i dostarczenie Umowy generalnej c. Przygotowywanie wysyłek kurierskich oraz mailowych d. Wypełnianie wniosków e. Kontakt telefoniczny i mailowy z Użytkownikami jedynie w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
7. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub Zakład ubezpieczeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
8. Usługodawca ma prawo pobierać opłaty za Zlecenie wypełnienia wniosku lub za Wysyłkę kurierską. Wysokość opłat wymaga akceptacji Klienta. Za usługi te zostanie każdorazowo wystawiona faktura VAT.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. W przypadku korzystania z funkcji Usług wymagających przesłania danych - z chwilą przesłania prawidłowo wypełnionego formularza.
2. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Usługobiorcę.
3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, poprzez zaniechanie przez Użytkownika korzystania Usług lub Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług.

§ 6 Uzyskanie Gwarancji ubezpieczeniowej oraz zapłata składki

1. Gwarancja ubezpieczeniowa zawierana jest w języku polskim, w oparciu o polskie przepisy prawa, które mają zastosowanie do jej wykonywania.
2. Uzyskanie Gwarancji ubezpieczeniowej odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika biorącego udział w Przetargu formularza dostępnego w Serwisie, po dokonaniu płatności składki oraz po zawarciu Umowy generalnej.
3. Użytkownik wypełniając formularz za pośrednictwem stron Serwisu wskazuje własne dane rejestrowe, kwotę wadium wyrażoną w polskich złotych, okres związania ofertą zgodnie z SIWZ, dane dotyczące przetargu oraz dane beneficjenta gwarancji.
4. Warunkiem zawarcia Gwarancji ubezpieczeniowej jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika wymaganych danych oraz zaakceptowanie wysokości składki, zaakceptowanie treści dokumentów Zakładu Ubezpieczeń, w szczególności: treści OWU o gwarancje ubezpieczeniowe, SWU Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium oraz Umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za jakość oraz prawidłowość danych podanych przez niego w Serwisie.
5. Przy pierwszej transakcji zakupu Gwarancji ubezpieczeniowej Użytkownik jest zobowiązany zawrzeć Umowę generalną o gwarancje ubezpieczeniowe z Zakładem ubezpieczeń.
6. Po zakupie Gwarancji ubezpieczeniowej za pośrednictwem stron Serwisu Użytkownik otrzymuje dokument gwarancji ubezpieczeniowej.
7. Przy wypełnianiu wniosku o wadialną gwarancję ubezpieczeniową Użytkownik wybiera sposób dostawy oryginału dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej: a. odbiór osobisty – możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od. 9:00 do 17:00 w biurze przy ul. Wielickiej 36 lokal U4, 02-657 Warszawa, b. dostawa za pośrednictwem kuriera pod wskazany przez Użytkownika adres – całkowite koszty przesyłki kurierskiej ponosi Użytkownik, c. dostawa gwarancji ubezpieczeniowej w formie dokumentu elektronicznego (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
8. Dokument gwarancji ubezpieczeniowej przygotowywany jest po dokonaniu zapłaty składki. Z uwagi na uwarunkowania techniczne dokument gwarancji ubezpieczeniowej procedowany zgodnie z wnioskiem złożonym za pośrednictwem Serwisu będzie gotowy do odbioru lub wysyłki z uwzględnieniem następujących terminów: a. Wniosek złożony do godziny 8:00 tego samego dnia roboczego. b. Wniosek złożony po godzinie 8:00 najpóźniej w następnym dniu roboczym. W przypadku realizowania usługi w oparciu o aplikację „Zlecenie wypełnienia wniosku” powyższe terminy nie mają zastosowania i będą ustalane indywidualnie.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Gwarancje24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-657, ul. Wielicka 36 lok. U4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000765563, posiadająca numery NIP: 5213853539 oraz REGON: 382111462 przetwarza dane osobowe Użytkowników w charakterze podmiotu przetwarzającego w imieniu i na zlecenie Administratora danych, którym jest Zakład Ubezpieczeń. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą listowanie bądź mailowo na adres: kontakt@gwarancje24.pl.
2. Podanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, telefon, e-mali, numer NIP, numer PESEL jest dobrowolne, jednak jest warunkiem skorzystania z funkcjonalności Serwisu i zawarcia Umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Brak wskazania ww. danych osobowych uniemożliwi zawarcie Umowy gwarancji za pośrednictwem Serwisu.
3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu wykonywania czynności agencyjnych, zawarcia i wykonania umowy oraz w celach prawnie uzasadnionych takich jak ochrona praw oraz dochodzenie roszczeń.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podane dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT, dostawcom usług prawnych i księgowych, dostawcom usług kurierskich i pocztowych, jak również wybranym przez Użytkownika Zakładom Ubezpieczeń w celu zawarcia i wykonania Umowy gwarancji ubezpieczeniowej.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Administratorem danych Użytkowników, którzy złożyli wniosek o zawarcie Umowy gwarancji ubezpieczeniowej jest odpowiedni Zakład Ubezpieczeń, z którym Użytkownik zawarł Umowę. W procesie zawierania Umowy gwarancji ubezpieczeniowej Gwarancje24 Sp. z o.o. pełni rolę Podmiotu Przetwarzającego dane osobowe na zlecenie Administratora – Zakładu Ubezpieczeń, zgodnie z zawartymi umowami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne


1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@gwarancje24.pl lub telefonicznie na numer +48223984797.
2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym nazwę, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.
5. Niezależnie od powyższego w sprawach związanych z obsługą zawartych za pośrednictwem serwisu Umów gwarancji ubezpieczeniowych Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń na zasadach określonych w OWU Gwarancji.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe realizowanie przesyłek kurierskich realizowanych przez profesjonalne firmy kurierskie, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy w celu realizacji Usługi.
8. W wypadku, w którym Serwis wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
2. Regulamin wszedł w życie z dniem 15 maja 2019 roku.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu w Serwisie i mają zastosowania do korzystania z Usług po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu.
4. Serwis zawiera treści będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, chronione takimi prawami. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie przez Użytkowników w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Serwisu wynikające z Regulaminu wymaga zgody Usługodawcy.
5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.